Context

Antwoord op het federale animatiecontract 2010 – 2013 van de Scoutsfederatie

Een van de prioriteiten van het federale animatiecontract is: "Ons project is een burgerproject, dat bekend moet worden gemaakt".

Men dient het werk van de leiders en van alle vrijwilligers van de beweging meer te erkennen en te waarderen, want dankzij hen kan de scoutsbeweging blijven bestaan, kan ze jongeren helpen op te groeien en de maatschappij veranderen.’

Fragment uit het federaal animatiecontract 2010-2013

Erkenning van de niet-formele educatie en de competenties die er ontwikkeld en verworven worden

Sinds het begin van de jaren 2000 legt de Europese Unie de nadruk op educatie en opleiding om de economie te ondersteunen. Ze is geleidelijk de niet-formele1 educatie en opleiding beginnen erkennen en valoriseren, en heeft aanbevelingen uitgebracht voor de Lidstaten. In verschillende Europese landen zagen reeds enkele verwezenlijkingen het daglicht en België is niet achtergebleven. Deze context is ongetwijfeld gunstig voor een project van valorisering van competenties verworven dankzij de ervaring als scoutsleiders en verantwoordelijken.

Vraag naar competenties van het type soft skill’ door de arbeidswereld

Om de twee à drie jaar identificeert de Koning Boudewijnstichting jonge (30-40 jaar) bedrijfsleiders geselecteerd wegens hun ideeën, die een brug slaan tussen de bedrijfswereld en de samenleving in het algemeen. De aldus samengestelde Economische Kring beslist over het thema waarrond ze wensen te werken. Deze Kring is samengekomen in 2008 en heeft volgende vraag behandeld: "Welke mechanismen moet men vandaag in onze maatschappij activeren opdat de bedrijven voor de volgende generaties over een betere kweekvijver van gemotiveerde medewerkers zouden beschikken?". Deze vraag heeft geleid tot een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Solvay Business School met 25 aanbevelingen als resultaat. Hun ambities: de basiswaarden en de attitudes ontwikkelen die zullen toelaten dat ze over gemotiveerde medewerkers kunnen beschikken. Deze waarden zijn zelfredzaamheid, innovatie en verantwoordelijkheid. Heel deze studie wordt voorgesteld in het boek We need AIR2  (A.I.R. voor Autonomy, Innovation en Responsability). Een van deze aanbevelingen is in perfecte overeenstemming met ons project, aangezien het erom gaat: "het engagement en de ervaring in het verenigingsleven te valoriseren en de participatie in jeugdbewegingen aan te moedigen".

We merken echter op dat de meeste projecten voor de valorisering van de huidige verworvenheden via ervaring toegespitst zijn op de mobiliteit van vrijwilligers of op een overgang naar de schoolwereld. Er zijn binnen het kader van het niet-formele onderwijs weinig concrete, omvangrijke initiatieven genomen die een link leggen met het volwassen leven en de beroepswereld. Dit soort initiatief lijkt ons echter essentieel voor:

  • de bewustwording van deze competenties bij de scoutsleiders;
  • de erkenning van de ervaring van de scoutsvrijwilligers;
  • de arbeidsmarkt die steeds meer op zoek is naar soft skills’.

Les Scouts, Scouts en Gidsen Vlaanderen en andere jeugdbewegingen in België

In België tellen we 60.000 vrijwillige leiders in de jeugdbewegingen waarvan 10.000 leiders bij Les Scouts en 15.000 bij de Scouts en Gidsen Vlaanderen. Elke vrijwillige leider presteert +/-600 uur vrijwilligerswerk per jaar, wat in het totaal in België 30 miljoen uur vertegenwoordigt per jaar! Professor Jacques Defourny, colloquium Scouts, guides, Patros, en marche ou en marge?, 2006.

Of 30 miljoen uur die vandaag niet voldoende door de arbeidsmarkt en het sociale middenveld worden erkend.

Het project van valorisering van bij de Scouts verworven ervaring heeft tot doel deze realiteit te veranderen.

Doelstellingen

  • De competenties verworven door 25.000 scoutsvrijwilligers laten erkennen en valoriseren door de arbeidsmarkt, de ouders en het grote publiek. De competenties en waarden verworven bij Les Scouts en de Scouts en Gidsen Vlaanderen vormen een troef voor de jongere in zijn volwassen leven en bij het zoeken naar werk.
  • De scoutsleiders, lokale en federale verantwoordelijken bewust maken van de competenties die ze verwerven tijdens hun ervaring als vrijwilliger. Ze zullen in staat zijn ze te begrijpen en ze te benutten op de arbeidsmarkt of voor elk ander project in hun volwassen leven.
  • Jullie allemaal, leiders en vrijwillige verantwoordelijken, BEDANKEN voor de tijd, het talent en de passie die jullie kosteloos inzetten, maar niet voor niets!

1. Definities:

  • Formeel onderwijs: aangeboden door een onderwijs- of opleidingsinstelling die een diploma aflevert. Het is gestructureerd.
  • Niet-formeel onderwijs: niet aangeboden door een onderwijs- of opleidingsinstelling en levert niet noodzakelijkerwijze een diploma op. Het is gestructureerd en intentioneel.
  • Informeel onderwijs: niet aangeboden in een onderwijs- of opleidingsinstelling, levert niet noodzakelijkerwijze een diploma op en is niet gestructureerd. Het loopt parallel met andere leeractiviteiten en kan toevallig of intentioneel zijn.

We need AIR, studie van de Economische Kring van de Koning Boudewijnstichting, Roularta Books, 2008.